网站地图 了解站长 关于本站 返回老站 中国桥站
 
   
  《老百晓在线》首页《老百晓在线》主页一年级上册一年级下册二年级上册二年级下册三年级上册三年级下册四年级上册四年级下册五年级上册五年级下册六年级上册六年级下册七年级上册七年级下册八年级上册八年级下册九年级上册九年级下册  
   老百晓在线第二册识字表  
  识 字 表  
 
   
     
 识 字
    shuāng chuī luò jiàng piāo yóu chí            
  1            
 
    xìng shì zhāng zhào qián sūn zhōu wáng guān    
  2    
 
    qīng qíng yǎn jīng bǎo hài shì qíng qǐng ràng bìng    
  3    
 
    xiāng huān yán lìng dòng wàn chún jìng    
  4    
 
      yīn léi diàn zhèn bīng dòng jiā            
语文园地一            
 
 课 文
    chī wàng jǐng cūn jiào máo zhǔ xiāng qīn zhàn shì miàn  
  1  
 
    xiǎng gào jīng ān mén guǎng fēi cháng zhuàng guān      
  2 广      
     
    jiē jiào zài zuò zhǒng yàng huǒ bàn què zhè  
  3  
 
    tài yáng dào sòng máng cháng xiāng tián wēn nuǎn gāi yán yīn  
  4  
 
      liàng zhī qiān jià            
语文园地二            
 
    kuài zhuō zhí xíng xìn gēn hǎn shēn    
  5    
 
    zhī dān zhòng dōu lín zhāo jìng    
  6    
 
    zěn tiào shéng jiǎng děi qiú pái lán lián yùn  
  7  
 
    chuáng guāng wàng          
  8          
 
    dǎn gǎn wǎng wài yǒng chuāng luàn piān sàn yuán xiàng wēi    
  9    
 
    duān zòng jiē zǒng jiān fēn dòu ròu dài zhī niàn  
  10  
 
    hóng zuò jiāo tiāo xìng jìng zhào qiān qún    
  11    
 
      méi zuǐ tuǐ jiǎo          
语文园地四          
 
 识 字
    qīng tíng cáng zào shí liáng zhī zhū wǎng    
  5    
 
    yuán yán hán shǔ liáng chén zhāo xiá yáng    
  6    
            
    cāo chǎng pāi pǎo líng nào duàn liàn    
  7    
 
    zhī chū xìng shàn jiào qiān guì zhuān yòu  
  8  
 
      fàn néng bǎo chá pào qīng biān pào          
语文园地五          
 
 课 文
    shǒu zōng píng quán liú ài róu jiǎo    
  12    
 
    zhū yáo tǎng jīng tíng zhǎn tòu chì bǎng chàng duǒ    
  13    
 
    yāo chén shēn cháo shī ne kòng mēn xiāo bān xiǎng  
  14 湿  
 
      gùn tāng shàn yíng qiān zhī dǒu          
语文园地六          
 
    diū xīn měi píng xiē jiǎn chá suǒ  
  15  
 
    zhōng dīng yuán chí bēi gāng gòng jué dìng jīng  
  16  
 
    xióng tōng zhù biàn bǎi shé guǐ liǎn zhǔn  
  17  
 
    hóu jiē bāi káng mǎn rēng zhāi pěng guā bào bèng zhuī    
  18    
 
      chǎo pàng suì xiàn piào jiāo gōng gān          
语文园地七          
 
    mián niáng zhì yàn bié gàn rán piáo la  
  19  
 
    dōng shú diào xià yáng táo mìng xiàng lán lǐng  
  20 鹿  
 
    qiáng wén yǎo duàn nín shuǎi gǎn fáng shǎ zhuǎn    
  21    
 
      wèi shuā shū jīn zào zǎo pén          
语文园地八          
 
                          (共400个生字)
 
 ____________________
 识字表中蓝色的字是多音字,不计入生字总数。