网站地图 了解站长 关于本站 返回老站 中国桥站
 
   
  《老百晓在线》首页《老百晓在线》主页一年级上册一年级下册二年级上册二年级下册三年级上册三年级下册四年级上册四年级下册五年级上册五年级下册六年级上册六年级下册七年级上册七年级下册八年级上册八年级下册九年级上册九年级下册  
    老百晓在线第二册写字表  
  写 字 表  
 
   
     
 识 字
    chūn dōng fēng xuě huā fēi              
  1              
 
    xìng shén me shuāng guó wáng fāng              
  2              
 
    qīng qīng qíng qíng qǐng shēng              
  3              
 
    zuǒ yòu hóng shí dòng wàn              
  4              
 
 课 文
    chī jiào zhǔ jiāng zhù méi              
  1              
 
    huì zǒu běi jīng mén guǎng                
  2 广                
 
    guò zhǒng yàng huǒ bàn zhè              
  3              
 
    tài yáng xiào jīn qiū yīn wèi              
  4              
 
    shuō tīng              
  5              
 
    dān zhāo kuài                
  6                
 
    wán hěn dāng yīn jiǎng xíng              
  7              
 
    chuáng qián guāng xiāng              
  8              
 
    wài kàn wǎn xiào zài              
  9              
 
    jié zhēn fēn dòu              
  10              
 
    zhe dào gāo xìng qiān chéng              
  11              
 
 识 字
    jiān zào yùn chí huān wǎng              
  5              
 
    liáng xiāng              
  6              
 
    pāi pǎo shēng shēn              
  7              
 
    zhī xiàng jìn yuǎn              
  8              
 
 课 文
    shǒu cǎi shù ài jiān jiǎo              
  12              
 
    liàng tái fàng duǒ měi              
  13              
 
    zhí ya biān ne ma ba jiā              
  14              
 
    wén zhǎo píng bàn ràng bāo              
  15              
 
    zhōng dīng yuán gòng jīng zuò              
  16              
 
    yào lián bǎi hái shé diǎn                
  17                
 
    kuài fēi cháng wǎng guā jìn kōng              
  18              
 
    bìng bié gàn xīng              
  19              
 
    xià gēn jiā yáng xiàng dōu              
  20              
 
    zhuō tiáo jiě nín cǎo fáng              
  21              
 
                          (共200个生字)